Privacyverklaring

16-09-2019

Klacht of opmerking?

Het goed omgaan met jouw persoonsgegevens is mijn verantwoordelijkheid. Neem vooral eerst contact met mij op als je ergens mee zit. Dan kom ik met een oplossing. Dit kan via info@deborarichard.nl. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verklaring

Als Debora Richard beschikking krijgt over jouw persoonsgegevens, dan behandel ik deze gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Debora Richard vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie ben ik?

Debora Richard is gevestigd te Amersfoort, KvK 75801655, en is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Deze Privacyverklaring is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van Debora Richard inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de website van Debora Richard: deborarichard.nl.

Wanneer verzamel ik jouw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Ik verzamel onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • bij het bezoeken van mijn website;
 • wanneer je jouw gegevens achterlaat op mijn website;
 • wanneer je jouw gegevens invult of achterlaat op mijn vestiging of op locatie;
 • wanneer je je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van mijn activiteiten en/of dienstverlening;
 • wanneer je contact hebt met mij;
 • in het kader van een zakelijke relatie met mij.

Waarom verzamel ik jouw persoonsgegevens?

Ik verzamel en verwerk jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod of een opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met cliënt. Voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten(en) t.b.v. training en/of coaching.
 • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/ werknemer/ zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst of overeenkomst van opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers en/of trainingen.
 • Personeels- en salarisadministratie.
 • In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 • Voor (sollicitatie)training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
 • Ter ontwikkeling en verbetering van mijn dienstverlening.
 • Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • jouw toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamel ik van jou?

Debora Richard kan onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken als je cliënt, werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Debora Richard. Je bent zelf verantwoordelijk dat ik de beschikking heb over jouw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker

 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om mijn website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie mijn Cookiebeleid);
 • Op mijn website of sociale media accounts vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, likes, reactie bij een blog, et cetera);
 • Via mijn website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera).

Werkzoekende, kandidaat of cliënt

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via mij hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met mij delen;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Communicatie.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien je voor Debora Richard of haar opdrachtgevers werkt/hebt gewerkt, kan Debora Richard onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via mij hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 •  

 

 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Communicatie.

Zakelijke relatie

Debora Richard verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor organisaties waarmee ik zaken doe, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. Ik kan de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens;
 • Persoonsgegevens die je mij verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen, trainingen of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet.

Met wie kan ik jouw persoonsgegevens delen?

Debora Richard kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens Debora Richard diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrek ik gegevens in gevallen waarin ik daartoe word verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Derden aan wie ik jouw persoonsgegevens verstrek zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Debora Richard is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden.

Jouw rechten

Je beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die ik van jou verzameld heb;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin ik verplicht ben jouw gegevens te bewaren om aan mijn juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin ik wettelijk bevoegd ben om niet aan jouw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt jouw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Indien je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kun je contact opnemen met mij via info@deborarichard.nl.

Binnen uiterlijk 4 dagen na ontvangst van een verzoek zal ik per e-mail informeren over mijn standpunt inzake jouw verzoek en welke actie ik heb ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee weken worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal ik jou binnen de eerste 4 dagen op de hoogte stellen.

Debora Richard kan een verzoek weigeren indien:

 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • jouw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.

Beveiliging

Debora Richard doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Debora Richard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op met mij via info@deborarichard.nl.

Technische informatie en cookies

Technische informatie

De website van Debora Richard verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van deze website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar mijn website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, de geo-locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Cookies

Zie voor meer informatie mijn Cookiebeleid.

Bewaartermijn

Debora Richard bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Debora Richard bewaart kandidaat- en cliëntgegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming, indien je jouw toestemming wil intrekken dan kan dat via info@deborarichard.nl.  

Wijzigingen

Debora Richard kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Deze versie is geldig vanaf 16-09-2019.

Scroll naar boven