Algemene voorwaarden

16-09-2019

artikel 1 definities

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Debora Richard voorziet van (een) professional(s) danwel gebruik maakt van de dienstverlening van Debora Richard.

Opdracht
De overeenkomst tussen een opdrachtgever en Debora Richard op grond waarvan Debora Richard diensten verleent aan opdrachtgever.

Diensten
Alle door Debora Richard voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, werving & selectie, consultancy, coaching, training, outplacement, organisatieadviezen en educatie.

Opdrachtbevestiging
Het door Debora Richard te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan Debora Richard ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

Professional
Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Debora Richard, in opdracht van Debora Richard werkzaamheden bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert.

Opdrachtgeverstarief
De door opdrachtgever aan Debora Richard verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Debora Richard. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Debora Richard overeengekomen te worden.
 2. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door Debora Richard is aanvaard, gelden de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet.
 3. Indien Debora Richard met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door opdrachtgever nadere mondelinge, telefonische, schriftelijke, per e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Debora Richard.
 4. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde: 1. De overeenkomst 2. De bijlagen 3. De algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming opdracht

 1. Alle door Debora Richard verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft Debora Richard het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Offertes van Debora Richard zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Debora Richard slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Debora Richard deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Debora Richard of de professional feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 4 Looptijd en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, tenzij opdrachtgever Debora Richard of de betreffende professional ook na deze tijd, gebeurtenis of behaalde doelstelling werkzaamheden laat verrichten. In dat geval wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, tenzij partijen schriftelijk alsnog anders overeenkomen.
 3. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand.
 5. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.
 6. De opdrachtgever zal Debora Richard tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. De opdrachtgever dient deze informatie te verstrekken:
  • uiterlijk 5 weken voor het einde van de opdracht, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft;
  • uiterlijk 3 werkdagen nadat Debora Richard de opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor onbepaalde tijd betreft.

  Hierbij zal de opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde professional wil behouden. Debora Richard zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat.

 1. Elke opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat:
  • de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden;
  • de andere partij geliquideerd is;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
  • naar het oordeel van Debora Richard inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.
  Indien Debora Richard de opzegging op één van deze gronden baseert, leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Debora Richard voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Debora Richard onmiddellijk opeisbaar zijn.
 2. Ingeval de (arbeids)overeenkomst tussen Debora Richard en de professional is geëindigd en deze (arbeids)overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever en de professional niet binnen 14 dagen of binnen een door de opdrachtgever en Debora Richard te bepalen langere termijn wordt vervangen door een andere professional eindigt in dat geval van rechtswege de opdracht.
 3. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Debora Richard staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. De opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en overige diensten en verstrekt Debora Richard voor aanvang van de opdracht alle relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 3. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden rapporteert de professional aan een contactpersoon die door opdrachtgever is aangesteld.
 4. De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Debora Richard en de opdrachtgever. Debora Richard behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde professional. De opdrachtgever kan een voorstel van Debora Richard tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen indien de vervangende professional niet (in voldoende mate voldoet) aan de gestelde functie-eisen.
 5. Indien de professional wordt vervangen door een andere professional, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Debora Richard de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de professional zonder schriftelijke toestemming van Debora Richard niet toegestaan.
 7. Debora Richard schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien Debora Richard een (vervangende) professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen kan inzetten bij de opdrachtgever.
 8. Debora Richard is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van professionals die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht ter zake bij Debora Richard indient en de door de opdrachtgever in dat kader geleden schade in rechtstreeks verband staat tot een toerekenbare tekortkoming van Debora Richard bij de selectie.

artikel 6 overmacht

 1. De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Debora Richard niet gerechtigd de tewerkstelling van de professional tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
 2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de professional of de professional niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Debora Richard het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens de opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
 3. Ingeval van training, coaching en/of outplacement heeft Debora Richard de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die haar de uitvoering van de benodigde werkzaamheden belet.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt ingeval van training, coaching en/ of outplacement door een omstandigheid genoemd in artikel 6.3, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.
 5. Onder omstandigheden die een overmachtsituatie voor de Debora Richard opleveren vallen in ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en extreme verkeerssituaties.

Artikel 7 Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen. De opdrachtgever ziet erop toe dat de professional de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Debora Richard voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal opdrachtgever Debora Richard onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever gehouden is voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Debora Richard het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
 3. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de professional wordt na overleg met opdrachtgever bindend door Debora Richard vastgesteld.

Artikel 8 Aanwijzingen en regie opdrachtgever

 1. De professional verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de professional als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Debora Richard ter zake tegen aanspraken van de professional en/of derden.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Debora Richard gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.

Artikel 9 Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de professional en Debora Richard tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de professional een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de professional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Debora Richard tegen elke aanspraak van derden of de professional ter zake van de in de lid 2 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende in redelijkheid door Debora Richard gemaakte kosten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Debora Richard tegen elke aanspraak van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

Artikel 10 Opdrachtgeverstarief

 1. Het opdrachtgeverstarief inzake detachering, zoals oorspronkelijk overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform nadere overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de professional niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 2. Het opdrachtgeverstarief inzake overige diensten is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren danwel over de overeengekomen sessie(s) en/of training(en).
 3. In het geval van werving & selectie is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 4. Debora Richard werkt in het geval van werving & selectie op basis van ‘no cure no pay’, waarbij slechts een bemiddelingsfee verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan de ondertekening van de arbeidsovereenkomst van de door Debora Richard aangedragen kandidaat en de opdrachtgever of wanneer kandidaat anderszins werkzaamheden verricht voor opdrachtgever.

Artkel 10 (vervolg) opdrachtgeverstarief

 1. De hoogte van de bemiddelingsfee in het geval van werving & selectie bedraagt een bepaald percentage van het feitelijke bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13maand en overige emolumenten) op fulltime basis voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Debora Richard een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.
 2. Indien de gedetacheerde professional specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de professional aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden in overleg tussen de opdrachtgever en Debora Richard vastgesteld en zo mogelijk bij de aanvang van de opdracht overeengekomen.
 3. Het opdrachtgeverstarief, waaronder de bemiddelingsfee, en kostenvergoedingen zijn exclusief btw.
 4. Debora Richard is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de (verwachte) kosten van de professional stijgen als gevolg van:
  • een loonsverhoging of promotieverhoging en/of
  • wijzigingen in of ten gevolge van wet en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van sociale en fiscale wet- en regelgeving en/of
  • een stijging van de (verwachte) kosten van de arbeid in verband met door Debora Richard te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van professionals.
 5. Debora Richard is voorts gerechtigd het tarief per de eerste maandag van week 1 van elk kalenderjaar aan te passen als gevolg van indexering van directe kosten.
 6. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Debora Richard zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 7. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Debora Richard gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Debora Richard kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Debora Richard zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 11 Facturatie

 1. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur, dient hij dit binnen 8 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan Debora Richard. Na deze termijn gaat Debora Richard er van uit dat de facturen akkoord zijn bevonden en worden betaald.
 2. Voor overwerk op verzoek van opdrachtgever dient een afzonderlijke afspraak gemaakt te worden.

artikel 12 Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Debora Richard te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Debora Richard is ontvangen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Debora Richard werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een professional, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Debora Richard en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente met een minimum van 2% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Debora Richard zijnde doordruk of kopie van de door Debora Richard aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Debora Richard te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 5. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

artikel 12 (vervolg) betaling

 1. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Debora Richard, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Debora Richard een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Debora Richard. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Debora Richard gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Debora Richard dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Debora Richard maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 250,- per vordering), tenzij Debora Richard aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

artikel 13 Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, software, modules, modellen, technieken, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Debora Richard of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Debora Richard en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door Debora Richard of de professional specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door de opdrachtgever worden gebruikt.
 2. Debora Richard is vrij alle van de opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor het in lid 1 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien Debora Richard op verzoek of suggestie van de opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in het materiaal aanbrengt, dan heeft Debora Richard het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van het materiaal. Debora Richard is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of aanvulling van haar materiaal in te gaan.

artikel 13 (vervolg) Intellectuele en industriële eigendom

 1. De opdrachtgever vrijwaart Debora Richard tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan Debora Richard of de professional beschikbaar gestelde materiaal.
 2. Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de professional verrichten werkzaamheden toe indien en voor zover bij de wet bepaald. Debora Richard zal de professional op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen, althans te bevorderen, dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de professional toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de professional aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Debora Richard over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Debora Richard.

artikel 14 geheimhouding

 1. Debora Richard en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
 2. Debora Richard legt haar professionals een algemene geheimhoudingsplicht op. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de professional rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Debora Richard over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Debora Richard.
 3. Debora Richard is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een professional een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De opdrachtgever zal Debora Richard vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de professional.

artikel 15 overname professionals

 1. De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd om een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) professional aan te gaan.
 2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) professional aan te gaan, brengt Debora Richard hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
 3. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding wil aangaan of aangaat met de (voorgestelde) professional voordat de (voorgestelde) professional 2080 uren voor de opdrachtgever heeft gewerkt, is hij voor de door Debora Richard verleende diensten in verband met de inzet, werving en selectie en investeringen, onder andere in verband met (een) opleiding(en) van de (voorgestelde) professional, een vergoeding verschuldigd. Behoudens afwijkende bepaling bij de opdracht of overige overeenkomst, is de vergoeding vastgesteld op € 25.000,- exclusief btw. Indien de professional op basis van de overeengekomen opdracht reeds uren heeft gewerkt, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding als volgt vastgesteld: (2080 minus reeds gewerkte uren op basis van die opdracht / 2080) maal € 25.000,-, met dien verstande dat de minimale overnamevergoeding te allen tijde (ook na 2080 inzeturen) € 5.000,- bedraagt. De vergoeding wordt vermeerderd met btw.
 4. Indien de opdrachtgever met de professional niet aansluitend, maar binnen zes maanden na het einde van diens inzet, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 3 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de (voorgestelde) professional hiertoe – rechtstreeks of via een derde – heeft benaderd als wanneer de professional – rechtstreeks of via een derde – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een professional verstaan:
  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de professional voor hetzelfde of ander werk;
   het aanstellen van de professional als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
  • het ter beschikking laten stellen van de betreffende professional aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau) voor hetzelfde of ander werk;
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de professional met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde – direct dan wel indirect – in een groep zijn verbonden.

artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Elke eventuele aansprakelijkheid van Debora Richard is beperkt tot het bedrag waarvoor Debora Richard is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid van Debora Richard voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Debora Richard is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever, derden of de professional zelf die voortvloeit uit handelen of nalaten van de professional, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Debora Richard bij de selectie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Debora Richard voor iedere aansprakelijkheid van Debora Richard die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
 4. Debora Richard is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de professional met opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Debora Richard voor iedere aansprakelijkheid van Debora Richard die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de professional is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

artikel 17 privacy

 1. In het kader van de opdracht of overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van professionals, plaats. De opdrachtgever en Debora Richard zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Debora Richard die Debora Richard op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Debora Richard aan hem verstrekte gegevens. Zowel Debora Richard als opdrachtgever kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat één van de partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.
 2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Debora Richard alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals een de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 3. Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever is de Privacyverklaring van Debora Richard van toepassing.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Debora Richard tegen elke aanspraak van professionals, medewerkers van de opdrachtgever of overige derden jegens Debora Richard in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Debora Richard.

artikel 18 klachten

 1. Eventuele klachten worden door Debora Richard slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, of binnen 8 dagen nadat opdrachtgever het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, Debora Richard daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten en wanneer en op welke wijze het gebrek in de dienstverlening is geconstateerd.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Debora Richard.

Artikel 19 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Debora Richard behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Debora Richard of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

artikel 20 toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht
 2. Geschillen welke tussen Debora Richard en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Debora Richard gedane aanbieding, een door Debora Richard met opdrachtgever gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomst en die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

artikel 21 slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Debora Richard is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.
 3. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving, is Debora Richard gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Debora Richard gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.
Scroll naar boven